นักเรียน
ผู้ปกครอง
อาจารย์
  ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
 ระดับชั้น
นร.ชาย
นร.หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
167
243
410
มัธยมศึกษาปีที่ 2
175
251
426
มัธยมศึกษาปีที่ 3
190
226
416
มัธยมศึกษาปีที่ 4
167
286
453
มัธยมศึกษาปีที่ 5
217
292
509
มัธยมศึกษาปีที่ 6
198
295
493
รวมทั้งสิ้น
1,114
1,593
2,707
[No canvas support]