นักเรียน
ผู้ปกครอง
อาจารย์
  ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
 ระดับชั้น
นร.ชาย
นร.หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
185
220
405
มัธยมศึกษาปีที่ 2
167
239
406
มัธยมศึกษาปีที่ 3
169
241
410
มัธยมศึกษาปีที่ 4
180
278
458
มัธยมศึกษาปีที่ 5
167
287
454
มัธยมศึกษาปีที่ 6
200
282
482
รวมทั้งสิ้น
1,068
1,547
2,615
[No canvas support]